header

A&O-items november 2017

Andere tijden - Flexibel organiseren

Jaap Jan Brouwer (red.) (2017)
Van Gorcum, 96 pagina's, € 17,95

EAN: 9789023255826

De zorg is op een groot aantal terreinen aan het flexibiliseren, vaak in de vorm van netwerken. Dat was aanleiding voor de Denktank GGZ 2020 van het platform Koplopers in de Zorg om te inventariseren welke ontwikkelingen bij netwerkvorming een belangrijke rol spelen, welke vragen en dilemma’s dit oproept en welke antwoorden mogelijk zijn. De belangrijkste vragen die we in dit boek proberen te beantwoorden zijn:

• Hoe ziet een netwerkstructuur er uit en welke eisen stelt dit aan de medewerkers en management?
• Hoe kun je het vakmanschap behouden in netwerken?
• Hoe hou je binding met de op afstand werkende medewerker en de ‘moeder’organisatie?

Deze vragen hebben geleid tot een zoektocht naar antwoorden. Hierbij is een groot aantal nieuwe en inspirerende inzichten verzameld over onderwerpen als systemisch leidinggeven, intellectueel leiderschap, bevlogenheid, groepsdynamica en groepscohesie, transactioneel handelen en het creëren van loyaliteit.

Het boek schetst ook de verschillende organisatietypen die netwerken kunnen ondersteunen. We hebben geen zicht op de eindsituatie maar geven aan waar op dit ogenblik theorie en praktijk elkaar ontmoeten: de wijze waarop netwerken moeten worden georganiseerd is voor een belangrijk deel nog onontgonnen terrein.

Daarom schetst Andere tijden, flexibel organiseren geen alomvattend model – dat bestaat waarschijnlijk ook niet – maar wel een aanvliegroute om de dialoog binnen de organisatie aan te gaan en instrumenten, inzichten en ideeën die men daarbij kan gebruiken.