algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 10 - nr. 1 - februari 2012


Nascholing voor organisatieadviseurs en coaches RINO Noord-Holland
De RINO Noord-Holland biedt een samenhangend scholingspakket aan voor organisatieadviseurs en coaches. Kenmerkend voor alle activiteiten is de toepassing van psychotherapeutische expertise in de organisatieadvies- en coachpraktijk. Leden van het NIP en de Ooa krijgen korting op sommige activiteiten. Op dit moment zijn de volgende activiteiten gepland:

Eendaagse workshops

 • Ontwikkelingsprofiel managementcapaciteiten (OpMc)
  Een bedrijf zit in zwaar weer en heeft behoefte aan een daadkrachtig manager. Een directeur wordt met vlag en wimpel binnengehaald vanwege zijn welbespraaktheid en doortastend optreden. Een half jaar later loopt het vast. Hij overlegt niet en stelt zich rechtlijnig op. Wat blijkt: deze man was welbespraakt en kwam doortastend over, maar op sociaal en relationeel vlak handelde hij ronduit egocentrisch. Hij had nauwelijks empatisch vermogen! Is er een mogelijkheid op voorhand een inschatting te maken van de sterke en zwakke gedragingen van een persoon?

  Het ontwikkelingsprofiel voor managementcapaciteiten (OpMc) gaat uit van het idee dat elk individu in zijn leven een tiental ontwikkelingsfasen doorloopt. Die niveaus lopen op van onrijp (disadaptief) tot rijp (adaptief) gedrag. Disadaptief gedrag is bijvoorbeeld onvolwassen, egocentrisch gedrag: iemand die het leven, en de anderen, beschrijft vanuit zichzelf of als deel van zichzelf, en geen oog heeft voor andermans gevoelens of belangen.

  Het OpMc biedt een kader voor het begrijpen en hanteren van irrationeel en vaak onbegrijpelijk disfunctioneren. Daarnaast fungeert het als een checklist voor het inventariseren van eigenschappen die goede leiders kenmerken. Dit kader en deze checklist kunnen worden toegepast door organisatieadviseurs, management consultants, ervaren coaches en counselors.

  De cursus OpMc biedt handvatten aan professionals die leidinggevenden of Human Resource managers adviseren of begeleiden. Zowel om hun (toekomstige) werknemers beter te kunnen inschatten en begrijpen, als om zichzelf verder te ontwikkelen.
  • Datum: 11 april 2012
 • Oplossingsgericht coachen: basis
  In de praktijk richten coaches zich vaak op de problemen en de achtergronden en laten ze zich verleiden om zelf oplossingen aan te dragen als de gecoachte niet verandert. De oplossingsgerichte coach focust echter op datgene wat wél goed gaat en maakt daarmee de weg vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken, zonder te gaan adviseren.
  De oplossingsgerichte coach stelt speciale vragen waardoor de gecoachte zijn of haar eigen oplossingen kan vinden. Oplossingsgericht coachen werkt snel en efficiënt en mobiliseert energie en creativiteit bij de gecoachte.
 • RET op gevoelsniveau
  De Rationeel-Emotieve Therapie (RET) is als methodiek al jaren ingeburgerd in de geestelijke gezondheidszorg en in de coachingspraktijk. De insteek van de oorspronkelijke methode is cognitief van aard en vraagt van cliënt en behandelaar, coach en coachee, het vermogen om logisch te redeneren. Maar wat als de cliënt zich op emotioneel niveau nog niet kan overtuigen van meer realistische zienswijzen? Ofwel: hij wéét het wel met z'n hoofd, maar hij vóelt het gewoon niet zo. Wat kun je als behandelaar of coach dan doen in het kader van diezelfde RET? En hoe kun je van een gesprek iets anders maken dan alleen maar bij elkaar zitten en praten?
 • Coaching your brain
  In deze experiëntiële workshop wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij het leiding geven aan jezelf (en daardoor ook aan anderen) in de complexiteit van een veeleisende baan/ bestaan. Uitgaande van het idee dat we beter in balans zijn naarmate we ons bewuster zijn van onszelf, onze wensen en verlangens, kijken we met behulp van recente kennis over de ‘social cognitive neurosciences’ naar stressmanagement en hoe we dat kunnen optimaliseren en ook naar wat er nodig is om reflectief en daardoor proactief te blijven.
 • Weerstand en het dilemma van verandering
  Weerstand tegen verandering wordt door de hulpverlener vaak beleefd als een ongewenst obstakel in de samenwerking met de hulpvrager. Deze eendaagse cursus laat zien dat het bewerken van weerstand het kernpunt is van een behandeling en biedt een krachtige techniek daartoe, waarbij de werkrelatie ongeschonden blijft.

  Het dilemma van de verandering werd oorspronkelijk ontwikkeld in de 80-er jaren aan het Nathan Ackerman Instituut te New York door Peggy Papp en haar team. Het was een interventie die vooral in systeembehandelingen gebruikt werd. Papp verliet het concept gaandeweg maar het is nog op veel plaatsen in gebruik, niet in het minst omdat het zowel behandelaar als patiënt veel inzicht verschaft in de motieven van patiënten om niet de door hen gewenste verandering aan te durven.

  Een andere reden van de brede bruikbaarheid is dat de interventie zowel vanuit psychodynamisch, gedragstherapeutisch, als systeemtherapeutisch perspectief is te verklaren en gebruiken.

Tweedaagse workshops

 • Gehechtheidsrelaties in organisaties
  Veranderingen in organisaties ontregelen zowel de betrokkenen als de veranderaar zelf. Veranderen roept regressieve krachten op en daarmee ook karakteristieke gedragspatronen, die te maken hebben met de manier waarop wij hebben geleerd ons te binden aan anderen. We noemen dat vroege gehechtheidsrelaties.

  John Bowlby heeft op het gebied van gehechtheid (attachment) veel onderzoek gedaan, en ook verschillende gehechtheidsstijlen onderscheiden.

  Gehechtheidsrelaties zijn bepalend voor de wijze waarop veranderingsprocessen verlopen, zowel in de ontwikkeling van individuen als van organisaties. Deze gehechtheidsrelaties zijn vastgelegd in onze innerlijke werkmodellen die ons gedrag organiseren en sturen. Zulke (onbewuste) werkmodellen zijn ook te herkennen bij groepen en organisaties.

  Het expliciet maken en zo nodig bijstellen van die innerlijke werkmodellen en gehechtheidsrelaties vergroot onze individuele effectiviteit en productiviteit en die van organisaties. Het helpt ons bij het opbouwen van een nieuwe innerlijke identiteit zodat we allerlei veranderingen ook innerlijk kunnen vormgeven en opslaan in wat we noemen 'the corporate identity'.
 • Oplossingsgerichte acquisitie
  Vindt u het soms lastig om (potentiële) klanten of mensen in uw netwerk direct te benaderen? Hebt u er wel eens moeite mee om een opdracht ook daadwerkelijk binnen te halen? Dan zult u veel plezier en baat hebben van deze cursus. Er wordt in deze cursus onder andere gebruik gemaakt van de principes oplossingsgericht interveniëren in acquisitie- en verkoopgesprekken. Deze cursus gaat u helpen om uw vaardigheden in het acquireren en verkopen te versterken en uit te breiden.

  De cursus bestaat uit een theoretisch deel, waarin u de principes van oplossingsgericht denken en handelen leert. Daarnaast maakt u kennis met de theorie van het beïnvloeden. Met de verschillende principes vanuit de theorie leert u vervolgens op een meer effectieve manier optreden, zowel in klantcontacten als ook in het benaderen van uw netwerk. We gebruiken hier diverse soorten oefeningen voor, zodat het geleerde direct in de praktijk toe te passen is.
  In de tweede dag oefent u aan de hand van een opdracht met het geleerde in de praktijk. U gaat uw vaardigheden die dag verder verfijnen en verbeteren.
 • De toepassing van systeemtherapeutische principes in het organisatieadvieswerk
  Voor systeemtheoretici bestaat de zingeving van het menselijk bestaan uit de relaties die mensen met elkaar onderhouden. De betekenis van die relaties wordt bepaald door de sociale context. Zo onderscheiden we liefdesrelaties, opvoedingsrelaties, collegiale relaties, werkgever-werknemer relaties, leermeester-leerling relaties om er maar eens een paar te noemen.

  In de jaren zeventig van de vorige eeuw beginnen relatie- en gezinstherapeuten systeemtheoretische principes toe te passen bij de behandeling van verstoorde gezinsrelaties. Deze toepassing wordt systeemtherapie genoemd. Al snel blijkt dat systeemtherapeutische interventies die in gezinnen heilzaam zijn - met enige aanpassing aan de context - ook van nut kunnen zijn in organisaties. Geen verrassing eigenlijk, als we er van uitgaan dat het relationeel vermogen van de mens zwaar op de proef wordt gesteld in de samenwerking binnen een organisatie.

  In dit seminar demonstreert Joep Choy - auteur, organisatieadviseur, psychotherapeut en opleider in de systeemtherapie - hoe systeemtherapeutische concepten toegepast kunnen worden door managers, organisatieadviseurs, coaches en trainers. De systeemdenker werpt zich niet op als 'expert' voor de oplossing van problemen, maar als de gesprekspartner die met behulp van circulaire vragen dilemma's of problemen in een relationele context plaatst. Daardoor wordt voor de ander een nieuw uitzicht gecreëerd dat het begin kan zijn van het creëren van nieuwe taal, nieuwe samenhang en nieuwe oplossingsmogelijkheden.
 • Het Nieuwe Werken in de GGZ, allemaal winnaars?!
  Het nieuwe werken (HNW) is inmiddels de status van hype ontstegen maar wordt vaak alleen gezien als een manier om te werken, onafhankelijk van plaats en tijd. Begrijpelijk omdat dit de werknemer mogelijkheden biedt om de balans werk-privé naar eigen inzicht te organiseren. Maar ook vanuit organisatieperspectief begrijpelijk, want hier zijn aantrekkelijke mogelijkheden om kosten te verlagen.

  De meerwaarde ontstaat pas echt, als HNW wordt gezien als een integrale organisatieverandering langs vier dimensies. Niet alleen door het al genoemde plaats- en tijdonafhankelijke werken, maar ook door het consequent aansturen van medewerkers op resultaat, de vrije toegang tot kennis en informatie en het aanbieden van flexibele, op maat gesneden, arbeidsrelaties.

  In veel organisaties wordt inmiddels geëxperimenteerd met implementeren van HNW. Ook de GGZ blijft hierbij niet achter. Recentelijk heeft GGZ Noord Holland Noord HNW toegepast in haar nieuwe huisvesting te Heerhugowaard.
  Een aantal principes waar HNW voor staat komt op een extra goed moment omdat ze kunnen worden gekoppeld aan de enorme kostenbesparingsoperatie waar de gezondheidszorg zich voor geplaatst ziet.
 • Appreciative Inquiry: voor coaches, trainers, managers en HRD-adviseurs
  Hebt u wel eens gehoord van Appreciative Inquiry en wilt u weten wat het precies inhoudt? Bent u nieuwsgierig naar de denkmodellen die eraan ten grondslag liggen? En hoe u het kunt toepassen in uw werk? Bent u op zoek naar nieuwe invalshoeken voor uw coachingspraktijk of trainingsactiviteiten? Wilt u weten hoe u de sfeer en activiteit in een trainingsgroep of team vanaf het begin positief kunt beïnvloeden? Wilt u leren hoe u mensen snel in beweging kunt krijgen? Meldt u dan snel aan voor deze tweedaagse intensieve cursus.
 • Teamcoachen: oplossingsgericht coachen in teams of andere groepen
  Het effectief coachen en begeleiden van teams en andere groepen is een belangrijke taak van elke trainer coach en manager. Het is echter vaak een gecompliceerde activiteit. Deze cursus helpt om het sturen en begeleiden van teams en andere groepen beter en effectiever te laten verlopen. Ook als het betreffende team in conflict is geraakt.

  In deze cursus wordt vanuit het oplossingsgerichte model gekeken naar hoe gebruik gemaakt kan worden van de sterke kanten van teams. Daardoor kan meer gebruik gemaakt worden van het eigen oplossend vermogen van teams. De teamcoach/manager leert het team of de groep om meer grip op te krijgen op het eigen oplossend vermogen onder andere door hen meer te leren focussen op positieve signalen van verandering in de gewenste richting. Daarvoor is nodig om het team aan te kunnen spreken op gemeenschappelijke doelen en mogelijkheden.

  Allereerst moet het team hier weer naar leren kijken. Vaak is de aandacht te veel gericht op verschillen. Ook kan het daarbij nuttig zijn om een brug te bouwen tussen successen in het verleden naar succes in de toekomst. Deze brug ontstaat door te vragen wat er beter gaat in de samenwerking en hoe het team dit voor elkaar heeft gekregen, om vervolgens te kijken hoe dit succes in het verleden herhaald kan worden of uitgebreid kan worden in de toekomst.
  Het oplossingsgerichte model biedt vele aanknopingspunten en handvatten om effectiever met teams en groepen te werken.
 • Holding en containment in organisaties
  Soms is het een raadsel dat in het ene team (of organisatie) zonder al te veel aansporing veranderingen kunnen worden doorgevoerd, verantwoordelijkheid wordt genomen en wordt samengewerkt en geïnnoveerd, terwijl dit in andere teams (of organisaties) weerbarstige processen zijn. Het kan dan de moeite lonen naar 'holding' en 'containment' te kijken.

  Holding (D.W. Winnicott) en containment (W.R. Bion) zijn bekende concepten uit de psychoanalyse en worden in deze workshop toegepast op het functioneren van organisaties en teams. Dit kan de deelnemers verrassende aanknopingspunten en nieuwe inzichten opleveren. Na afloop van de workshop zijn zij in staat de kernbegrippen holding en containment toe te passen op zichzelf, hun eigen rol, het eigen team en / of op de veranderingsprocessen die ze begeleiden.
 • Tegen de zon inkijken, doodsangst en hoe die te overwinnen
  Vanaf jonge leeftijd is het besef van onze eindigheid sluimerend aanwezig. Volgens Yalom, een bekende Amerikaanse psychiater en psychotherapeut, ondernemen we diverse pogingen om de angst daarvoor te bezweren en aan de illusie vast te houden dat we onsterfelijk zijn. Een ernstige ziekte, het verlies van een naaste, een ongeluk of een ramp kunnen de angst voor de dood op de voorgrond brengen. Deze doodsangst kan zich op verschillende manieren manifesteren.

  Bij deze tweedaagse workshop zal het thema doodsangst vanuit psychoanalytisch, systeemtheoretisch en existentieel perspectief en vanuit wetenschappelijk onderzoek belicht worden. De titel is geleend van het, gelijknamige, boek van Irvin D. Yalom, en is een vertaling van een spreuk van Francois de Rochefoucauld: Le soleil ni la mort se peuvent regarder en face.
 • Positieve psychologie
  Positieve psychologie is een nieuwe stroming, onder andere in de GGZ , die zich bezighoudt met de positieve kant van menselijke ervaringen. De positieve psychologie wordt steeds meer wetenschappelijk onderbouwd en is ook voor coaching een belangrijke theoretische en praktische basis.
 • Het ontwikkelingsprofiel als referentiekader
  In het gedrag van volwassen mensen zijn bepaalde patronen terug te vinden. In hoeverre denkt, voelt en handelt iemand zoals je bij zijn leeftijd zou verwachten, en in hoeverre wordt gedrag bepaald door 'vroege' of minder ontwikkelde patronen? Voor hulpverleners, coaches en managers is het belangrijk om inzicht te krijgen in iemands zwakke en sterke kanten. Dit kan onverwachte (crisis)situaties voorkomen.

  Het ontwikkelingsprofiel brengt persoonlijkheidskenmerken helder in kaart. Zonder dat uitgebreide en tijdrovende interviews nodig zijn, kan het ontwikkelingsprofiel als referentiekader ingezet worden. Zo kan in korte tijd een goede inschatting gemaakt worden van iemands sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken. Het profiel kan het diagnostisch proces verbeteren: op basis van de zwakte/sterkte analyse kan men een goed geïnformeerde keuze voor een behandelvorm maken. Ook kan aan de hand van het profiel de focus van een behandeling bepaald worden.

  Het ontwikkelingsprofiel komt voort uit de ontwikkelingspsychologie en wordt genoemd in de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Het profiel combineert het psychoanalytisch referentiekader met bestaande classificatiesystemen zoals de DSM-IV op empirisch toetsbare wijze en wordt geactualiseerd op basis van resultaten uit validiteit- en betrouwbaarheidsonderzoek.

Cursussen

 • Therapeutische verdieping voor coaches en consultants
  Senior adviseurs gebruiken vanuit ervaring of training al veel therapeutische technieken. Om mensen te helpen veranderen is een scala aan interventies mogelijk. Maar welke is het meest werkzaam?

  In de praktijk komt de adviseur vaak dezelfde mensen tegen als de psycholoog in zijn behandelkamer. Enige kennis van diagnostiek is dan ook zeer behulpzaam voor het herkennen van diepergaande neurotische en persoonlijkheids-problematiek. Wat zijn de mogelijkheden om daar in de organistiecontext mee om te gaan? Wat zijn de grenzen van een adviseur, wanneer moet er worden doorverwezen? En hoe doe je dat op een goede manier?

  In deze vierdaagse cursus wordt theoretische en praktische verdieping aangeboden, vanuit de wetenschappelijk onderbouwde, evidence-based therapeutische praktijk. Daarmee kan de adviseur gedegen en effectief gebruikmaken van het veranderarsenaal.
 • Oplossingsgericht coachen: verdieping
  De oplossingsgerichte aanpak is een robuuste en creatieve methodiek die stevig verankerd ligt in de empirie. De methode is ontstaan in de psychotherapie en in betrekkelijk korte tijd heeft de oplossingsgerichte manier van werken een vooraanstaande plaats verworven op andere gebieden. De oplossingsgerichte methode is zeer nuttig gebleken in counseling, management, educatie en andere werkvelden waarin mensen naar wegen zoeken om hun gedrag te veranderen. Kenmerken als kortdurend, pragmatisch, doelgericht en succesvol maken deze aanpak buitengewoon geschikt voor coaching.
 • Presentatievaardigheden voor professionals
  Hoe verzorg ik een refereerbijeenkomst? Hoe presenteer ik een casus kort en helder in het team? Hoe spreek ik mijn publiek toe tijdens een congres? Presentievaardigheid is voor een moderne professional in de gezondheidszorg een onmisbare competentie. Een overtuigend of enthousiasmerend optreden van u als spreker is bepalend voor het uiteindelijke effect van een betoog.

  Deze training Presentatievaardigheden richt zich dan ook vooral op alle gedragsaspecten van het presenteren. Uw praktijksituaties en leervragen zijn uitgangspunt. Het leeuwendeel van de training is oefengericht leren. Hoe staat u voor het publiek, ondersteunt u uw presentatie door gebaren, hoe is uw stemgebruik, gebruikt u de hulpmiddelen effectief, heeft u contact met het publiek, gaat u effectief om met (soms lastige) vragen.
  Natuurlijk wordt er aandacht geschonken aan de opbouw van een presentatie, de mogelijke doelstellingen en doelgroepen en de hulpmiddelen. Ook wordt er gekeken naar het vinden van een effectieve spanningsregulatie. Om zo te komen tot een effectief en overtuigend verhaal!
Leergang
 • Voorlichtingsavond Coachen als professie
  De hoofddocenten zijn aanwezig en geven een toelichting bij de uitgangspunten en opzet van de leergang, en beantwoorden uw vragen. Ook is er aandacht voor de accreditatie die is aangevraagd bij: International Coach Federation (ICF) en European Quality Award (EQA). Er zijn géén kosten verbonden aan deze avond. Hoofddocenten/trainers zijn Marianne van der Pool, psychotherapeut, managementtrainer en coach, en François Breuer, zelfstandig gevestigd managementconsultant en organisatieadviseur. Op deze avond krijgt u informatie over de eerstvolgende leergang Coachen als professie waarin nog plaats is.
 • Coachen als Professie: verdiepende leergang Coaching
  De behoefte in organisaties om individuen voor kortere of langere tijd te laten coachen neemt de laatste jaren sterk toe. En daarmee de vraag naar coaches die in staat zijn om op professionele wijze mensen in hun functioneren in de werksituatie te begeleiden. Organisaties investeren daarmee in hun ‘human capital’. Het helpt hen de capaciteiten van hun managers en specialisten beter te benutten en te vergroten.

  De leergang Coachen als Professie is toegesneden op organisatieadviseurs, A&O-psychologen, HRD- en MD-managers, re-integratieadviseurs en andere ervaren coaches die al enige jaren ervaring hebben met individuele coachingstrajecten. Zij kunnen deze verdieping benutten om hun senioriteit op dit gebied verder uit te bouwen.

Kijk voor het meest actuele aanbod en voor meer informatie & aanmelden op http://www.rino.nl/coach